• Τηλ: +22 510091
  • Email: info@pqcert.com.cy
  • Ώρες Γραφείου: Δε – Παρ: 9ΜΠ – 6ΜΜ

Yψηλής ποιότητας υπηρεσίες
πιστοποίησης και εκπαίδευσης.

Πιστοποιήσεις

Τομείς Βιομηχανιών

Τροφίμων και Ποτών

Συστήματα Διαχείρισης

Το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005 στοχεύει στην παροχή κατευθυντήριων γραμμών σε κάθε οργανισμό της αλυσίδας τροφίμων που παράγει, αποθηκεύει και εμπορεύεται τρόφιμα ή προϊόντα που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα, προκειμένου να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου και της σχετικής νομοθεσίας (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο). Το Διεθνές αυτό πρότυπο ενσωματώνει τις αρχές του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP). Παρέχει συστηματικό έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ώστε να διασφαλίζεται η Υγιεινή και η Ασφάλεια των τροφίμων και η προστασία της υγείας των καταναλωτών. Οι οργανισμοί που εμπίπτουν στο φάσμα της τροφικής αλυσίδας, από τους πρωτογενείς παραγωγούς έως τους κατασκευαστές, τους μεταφορείς, τους φορείς αποθήκευσης, τα καταστήματα τροφίμων, τους παροχούς υπηρεσιών, τους παραγωγούς υλικών συσκευασίας και τις υπηρεσίες καθαρισμού, επηρεάζονται από την παρουσία τροφιμογενών κινδύνων σε οποιοδήποτε στάδιο της τροφικής αλυσίδας. ΄Ως εκ τούτου, η ασφάλεια των τροφίμων και ο επαρκής έλεγχος κατά τη διάρκεια των διαδικασιών τους είναι ουσιώδεις. Η εταιρεία είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με την αναθεωρημένη έκδοση του ISO 22000 (ISO 22000:2018), του οποίου η Πιστοποίηση θα ξεκινήσει 06/2021.

Η ανάλυση κινδύνου και τα κρίσιμα σημεία ελέγχου, γνωστά ως HACCP, είναι ένα σύνολο αρχών που παρέχουν μια συστηματική προληπτική προσέγγιση για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων από βιολογικούς, φυσικούς και χημικούς κινδύνους που σχετίζονται με διαδικασίες παραγωγής ή συναρμολόγησης και οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μη ασφαλές τελικό προϊόν καθώς και σχεδιαστικές μετρήσεις για τη μείωση αυτών των κινδύνων σε ένα ασφαλές επίπεδο.

Το σύστημα HACCP επιτρέπει την αναγνώριση, τον έλεγχο και την πρόληψη αυτών των κινδύνων και αποσκοπεί στην εξάλειψη περιστατικών τροφικής δηλητηρίασης, ασθένειας, κατανάλωσης ανασφαλών τροφίμων ή ποτών ή της ύπαρξης ανεπιθύμητων ουσιών ή ξένων σωμάτων.

Το IFS είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο GFSI (Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια των Τροφίμων) αναφορικά με τον έλεγχο σε μονάδες παραγωγής τροφίμων και την πιστοποίηση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων και των διαδικασιών παραγωγής. Επίσης, συμβάλλει στη βελτίωση της κατανόησης των διαδικασιών ποιότητας και ασφάλειας σε ολόκληρο τον οργανισμό και σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, παρέχοντας πρότυπα που εξασφαλίζουν ομοιομορφία και διαφάνεια. Αφορά τις εταιρείες επεξεργασίας τροφίμων και τις εταιρείες που συσκευάζουν προϊόντα διατροφής.

Το IFS εφαρμόζεται όταν τα προϊόντα "υποβάλλονται σε επεξεργασία" ή όταν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του προϊόντος κατά τη διάρκεια της πρωτογενούς συσκευασίας. Το Πρότυπο είναι σημαντικό για όλους τους παραγωγούς τροφίμων, ειδικά για εκείνους που παράγουν ιδιωτικές ετικέτες, καθώς περιέχει πολλές απαιτήσεις σχετικά με τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές των πελατών.

Η British Retail Consortium (BRC) ανέπτυξε και εισήγαγε το Παγκόσμιο Πρότυπο BRC για την Ασφάλεια των Τροφίμων για εταιρείες που προμηθεύουν επώνυμα προϊόντα διατροφής λιανικής πώλησης. Το πρότυπο αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τους εμπόρους λιανικής πώλησης στην εκπλήρωση των νομικών τους υποχρεώσεων και την προστασία του καταναλωτή. Παρέχει μια κοινή βάση για τον έλεγχο των εταιρειών που προμηθεύουν επώνυμα προϊόντα διατροφής λιανικής πώλησης.

Το όφελος του παγκόσμιου προτύπου BRC είναι η μείωση του αριθμού των ελέγχων για την ασφάλεια των τροφίμων, επιτρέποντας στους τεχνολόγους να επικεντρωθούν σε άλλους τομείς, όπως η ανάπτυξη προϊόντων ή ειδικά θέματα ποιότητας. Παρόλο που το πρότυπο ασφάλειας των τροφίμων BRC ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναγνωρίζεται πλέον ως παγκόσμιο πρότυπο.

Ομοίως, το Παγκόσμιο Πρότυπο Συσκευασίας και Υλικού Συσκευασίας της BRC απευθύνεται σε εταιρείες που παράγουν συσκευασίες τροφίμων ή υλικά που προορίζονται για την παρασκευή συσκευασιών τροφίμων, ενώ το BRC Global Standard για την αποθήκευση και διανομή απευθύνεται σε εταιρείες που ασχολούνται με την αποθήκευση και τη διανομή εμπορευμάτων.

Το GMP αναφέρεται στους κανονισμούς Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής που δημοσιεύονται από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων. Το ΟΠΠ είναι ένα σύστημα που εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα παράγονται και ελέγχονται με συνέπεια σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας. Τα ΟΠΠ σχεδιάζονται και εφαρμόζονται σε μια σειρά εταιρειών από τη φαρμακευτική παραγωγή έως τις επιχειρήσεις τροφίμων.

Οι κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Παραγωγής καλύπτουν όλες τις πτυχές κατάρτισης του προσωπικού στον κύκλο παραγωγής, τον έλεγχο και την αποθήκευση, καθώς και την καταλληλότητα των χώρων, του εξοπλισμού, των πρώτων υλών και της συσκευασίας. Οι κανόνες αυτοί αφορούν επίσης τη διαχείριση αποβλήτων, την υπεργολαβία, τις καταγγελίες πελατών και τις επιστροφές. Για την ορθή εφαρμογή, πρέπει να υπάρχουν τεκμηριωμένες διαδικασίες οι οποίες τηρούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής.