• Τηλ: +22 510091
  • Email: info@pqcert.com.cy
  • Ώρες Γραφείου: Δε – Παρ: 9ΜΠ – 6ΜΜ

Yψηλής ποιότητας υπηρεσίες
πιστοποίησης και εκπαίδευσης.

Πιστοποιήσεις

Τομείς Βιομηχανιών

Βιομηχανία και Μηχανική

Συστήματα Διαχείρισης

Το πρότυπο ISO 9001:2015 στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας οποιουδήποτε οργανισμού. Παρέχει συστηματικό έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εκάστοτε εταιρείας, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα σε μεμονωμένους οργανισμούς να επιδείξουν τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, τον έλεγχο και τη λειτουργία των διαδικασιών τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της παραγωγικότητας της επιχείρησης. Κάθε εταιρεία, ανεξάρτητα από το αντικείμενο δραστηριότητάς της, μπορεί να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο.

Το ISO 9001:2015 είναι η ενημερωμένη αναθεωρημένη έκδοση του ISO 9001:2008. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης, όλες οι εταιρείες πρέπει να προχωρήσουν με τη μετάβαση στο αναθεωρημένο πρότυπο έως το Σεπτέμβριο του 2018 ως τελική ημερομηνία.

Το πρότυπο ISMS ορίζει τις απαιτήσεις για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών. Έχει προετοιμαστεί ώστε να παρέχει τις απαραίτητες απαιτήσεις για τη δημιουργία, την υλοποίηση, τη συντήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών.

Το Πρότυπο επίσης προσδιορίζει τις απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των κινδύνων τις ασφάλειας των πληροφοριών σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού.

Εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών και διαχειρίζεται την ασφάλεια των πληροφοριών με οποιονδήποτε τρόπο διατηρείται, είτε εσωτερικά είτε από εξωτερικό παροχέα.

Οι απαιτήσεις για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) παρέχουν στον εκάστοτε οργανισμό το κατάλληλο πλαίσιο προκειμένου να είναι σε θέση να προστατεύσει το περιβάλλον και να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, σε ισορροπία και σε σχέση με τις κοινωνικοοικονομικές ανάγκες.

Το Πρότυπο αντιμετωπίζει την προσπάθεια κάθε εταιρείας να προσεγγίσει συστηματικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, να επιδείξει περιβαλλοντική συνείδηση και να συμβάλλει με επιτυχία στην προστασία του περιβάλλοντος, να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, διανέμονται, καταναλώνονται και διατίθενται. Ως αποτέλεσμα, επιτυγχάνονται οικονομικά και επιχειρησιακά οφέλη, καθώς ο οργανισμός βρίσκεται στη διαδικασία εφαρμογής εναλλακτικών λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον.

Η κατευθυντήρια γραμμή που δίνει η σειρά αξιολογήσεων της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS) και του Συστήματος Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007, έχουν αναπτυχθεί ως απόκριση της ευρείας ζήτησης για ένα αναγνωρίσιμο σύστημα διαχείρισης.

Η εκτέλεση των απαιτήσεων του προτύπου ισχύει για οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να επιτύχει και να επιδείξει ασφαλείς επιδόσεις στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στο χώρο της εργασίας, μέσω του ελέγχου των κινδύνων υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο (OH&S) ώστε να είναι συνεπής με την πολιτική και τους στόχους που αυτή απαιτεί. Ως αποτέλεσμα, βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας, αυξάνεται η απόδοση και η αποδοτικότητα, μειώνονται τα έξοδα παραγωγής και λειτουργίας, όλα με γνώμονα τη προσέγγιση και διαχείριση της εκτίμησης των πιθανών κινδύνων.

Το πρότυπο ISO 45001:2018 έχει αναπτυχθεί για να αντικαταστήσει το OHSAS 18001:2007 και αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς πρότυπο για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία ενός οργανισμού. Παρέχει τη δυνατότητα σε οργανισμούς να διαχειρίζονται επιτυχώς λειτουργικούς κινδύνους και να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους στην ασφάλεια και υγεία. Παρέχει επίσης καθοδήγηση σχετικά με το πώς να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις πτυχές της ασφάλειας και της υγείας των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων λαμβάνοντας υπόψη  την πρόληψη των ατυχημάτων, τη μείωση των κινδύνων και την ευημερία των εργαζομένων. Η συμμόρφωση ενός οργανισμού με το πρότυπο ISO 45001:2018 προφυλάσσει αποτελεσματικότερα τους εργαζόμενους και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη από εργασιακούς κινδύνους, ενώ η πιστοποίηση από τρίτους φορείς πιστοποιεί ότι ένας οργανισμός έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων, χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος.

Το Πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001:2011) εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους και τα μεγέθη των οργανισμών για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση, να αυξήσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα και να μετριάσουν τις επιπτώσεις τους στην κλιματικές αλλαγές.

Το πρότυπο ISO 50001 παρέχει ένα πλαίσιο για την ορθή και σημαντική χρήση των ενεργειακών πόρων, συμπεριλαμβανομένων ορθών πρακτικών για τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών και την εφαρμογή νέων ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών. Καθορίζει τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας (EnMS) που μπορούν να ακολουθηθούν προκειμένου να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί μια ενεργειακή πολιτική, καθορίζοντας στόχους και σχέδια δράσης.

Το ISO 26000 παρέχει καθοδήγηση σε εταιρείες και οργανισμούς σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Πρόκειται για μια ηθική και διαφανή συμπεριφορά που συμβάλλει στην υγεία και την ευημερία της κοινωνίας και στην κατανόηση, την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση της κοινωνικής τους ευθύνης. Αυτό νοείται ως ο αντίκτυπος των ενεργειών ενός οργανισμού στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Το πρότυπο αυτό δεν μπορεί να πιστοποιηθεί λόγω του χαρακτήρα καθοδήγησης που έχει. Ωστόσο, βοηθάει στην αποσαφήνιση των όρων «κοινωνική ευθύνη» και μετατρέπει τις αρχές σε αποτελεσματικές ενέργειες. Απευθύνεται σε όλους τους τύπους οργανισμών, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα, το μέγεθος ή την τοποθεσία.

Το ISO 22301 στοχεύει στην παροχή προπαρασκευαστικών μέτρων και επιχειρηματικών διαδικασιών για τη μείωση των επιπτώσεων οποιουδήποτε απρόβλεπτου γεγονότος (όπως αποτυχία υλικών, απεργίες, φυσικές καταστροφές), οι οποίες θα μπορούσαν να διακόψουν τον επιχειρηματικό κύκλο.

Το πρότυπο υπογραμμίζει τη σημασία του σχεδιασμού, της δημιουργίας, της εφαρμογής, της λειτουργίας, της παρακολούθησης, της διατήρησης και της συνεχούς βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας οποιουδήποτε οργανισμού. Καθορίζει τις απαιτήσεις για την κατανόηση των αναγκών του οργανισμού και την εφαρμογή οποιονδήποτε ελέγχων και μέτρων για τη διαχείριση της ικανότητας ενός οργανισμού να διαχειρίζεται καταστροφικά αιφνίδια γεγονότα.

Ο στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε διακοπή του επιχειρηματικού κύκλου παραμένει στο ελάχιστο για την προστασία της επιχειρηματικής συνέχειας και τη μείωση των ζημιών στον κύκλο εργασιών, στα κέρδη και την εταιρική φήμη.

Το ISO 39001 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας ώστε να επιτρέψει σε έναν οργανισμό που αλληλοεπιδρά με το σύστημα οδικής κυκλοφορίας να αυξήσει την ασφάλεια στις οδικές μεταφορές και να μειώσει τα τροχαία ατυχήματα. Είναι ένα πρότυπο συστήματος διαχείρισης που μοιράζεται μια δομή και ένα βασικό κείμενο με άλλα βασικά διεθνή πρότυπα συστήματος διαχείρισης, όπως το ISO 9001, το ISO 45001, και το ISO 27001.

Οι εταιρείες και οι οργανισμοί μπορούν να εφαρμόζουν τις σχετικές τυποποιημένες απαιτήσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας, τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης ΑΟΚ που να μπορεί να ενσωματωθεί στα άλλα συστήματα διαχείρισης που έχουν ήδη εφαρμοστεί και να διαχειρίζεται προληπτικά τους κινδύνους Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας, να σώζει ζωές, να μειώσει τη χαμένη παραγωγικότητα και να επιδείξει τη δέσμευσή των εταιρειών τόσο την ασφάλεια όσο και την κοινωνική ευθύνη.