• Τηλ: +22 510091
 • Email: info@pqcert.com.cy
 • Ώρες Γραφείου: Δε – Παρ: 9ΜΠ – 6ΜΜ

Επιχορηγημένο Πρόγραμμα: Βασικές Γνώσεις Διακρίβωσης Μετρητικού Εξοπλισμού

Τα μετρολογικά δεδομένα σε ένα οργανισμό είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του, την βελτιστοποίηση της απόδοσής του και την οικονομική και ασφαλή λειτουργία του γενικότερα. Επιπρόσθετα, αποτελούν και προϋπόθεση για τη συμμόρφωσή του οργανισμού με τις Νομοθετικές Απαιτήσεις, τις απαιτήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης ISO αλλά και των Αρχών. Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, είναι απαραίτητη η Διακρίβωση (Calibration) των διαφόρων οργάνων/ συστημάτων μέτρησης που χρησιμοποιούνται σε έναν οργανισμό.

Με τον όρο Διακρίβωση εννοούμε τον καθορισμό της σχέσης μεταξύ των τιμών μίας ποσότητας (θερμοκρασία, υγρασία, βάρος κτλ.) όπως αυτή προσδιορίζεται από ένα πρότυπο αναφοράς και των αντίστοιχων τιμών που προκύπτουν από τις ενδείξεις του υπό διακρίβωση οργάνου ή συστήματος. Οι επιδόσεις των μετρητικών οργάνων, ως γνωστόν, στη διάρκεια της χρήσης τους δεν είναι σταθερές με αποτέλεσμα τη μεταβολή των μετρολογικών τους χαρακτηριστικών. Αυτές οι μεταβολές μπορεί να οφείλονται είτε στις καταπονήσεις που υποβάλλονται κατά τη χρήση τους, είτε στη χρήση τους σε «δύσκολες» περιβαλλοντικές συνθήκες είτε, ακόμα, και στις φυσιολογικές φθορές και αλλοιώσεις που υφίστανται στην πορεία του χρόνου. Για το λόγο αυτό τα μετρητικά όργανα πρέπει να ελέγχονται και να επαναδιακριβώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ημερομηνίες Προγράμματος: 23/12/2021 &  27/12/2021

Ώρες Προγράμματος: 08:30 – 16:15

Διάρκεια: 14 ώρες

Γλώσσα Προγράμματος: Ελληνικά

Εκπαιδευτής: Γεώργιος Χατζούδης

Χώρος Διεξαγωγής: Μέσω πλατφόρμας ZOOMOnline

Κόστος Προγράμματος

  Δικαιούχοι ΑνΑΔ Μη Δικαιούχοι ΑνΑΔ
Κόστος Σεμιναρίου € 300 € 250
Ποσό ΦΠΑ (19%) € 57 € 47.50
Αναμενόμενη Επιχορήγηση ΑνΑΔ € 238  
Τελικό Πληρωτέο Ποσό Επιχείρησης €119 € 297.50

Απευθύνεται σε:

 • Στελέχη των επιχειρήσεων/ οργανισμών που προτίθενται να αναλάβουν το ρόλο του Υπεύθυνου Εσωτερικής Διακρίβωσης του Μετρητικού Εξοπλισμού
 • Εξωτερικούς συμβούλους επιχειρήσεων, οι οποίοι προτίθενται να αναλάβουν την υλοποίηση της διακρίβωσης του μετρητικού εξοπλισμού των πελατών τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Επίπεδο γνώσεων:

 1. Αναγνωρίζουν το μετρητικό εξοπλισμό και τη σημασία της διακρίβωσής τους.
 2. Εξηγούν τη μέθοδο διακρίβωσης και επαλήθευσης που απαιτείται για κάθε όργανο, βάσει των Διεθνών Προτύπων.
 3. Εντοπίζουν τις πηγές σφαλμάτων των μετρήσεων, αν προκύψουν.
 4. Προσδιορίζουν την αβεβαιότητα των μετρήσεων.
 5. Ερμηνεύουν τη σημασία των μετρήσεων.

Επίπεδο δεξιοτήτων:

 1. Εφαρμόζουν τις αναγνωρισμένες μεθόδους διακρίβωσης βάσει των Διεθνών Προτύπων.
 2. Οργανώνουν πρόγραμμα διακρίβωσης του μετρητικού εξοπλισμού.
 3. Αναλύουν τα αποτελέσματα της διακρίβωσης.
 4. Υπολογίζουν την αβεβαιότητα των μετρήσεων.
 5. Συντάσσουν και υπογράφουν την αναφορά των αποτελεσμάτων της διακρίβωσης.

Επίπεδο στάσεων:

 1. Ενθαρρύνουν τη διακρίβωση του μετρητικού εξοπλισμού.
 2. Υιοθετούν τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Διακρίβωσης.
 3. Ευαισθητοποιούνται για τη σημαντικότητα της τήρησης του προγράμματος διακρίβωσης του μετρητικού εξοπλισμού.
 4. Εκτιμούν τη σημαντικότητα της αβεβαιότητας των αποτελεσμάτων διακρίβωσης.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης P.Q.C PRIME QUALITY CERTIFICATION LTD θα απονείμει Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε όλους τους συμμετέχοντες που θα συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.